Regulament voucher abonare Newsletter www.art-educational.ro

REGULAMENT OFICIAL DE UTILIZARE A VOUCHER-ULUI DE REDUCERE OFERIT ÎN URMA CAMPANIEI DE ABONARE LA NEWSLETTERULUI SC Art Klett SRL

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

  1. Prezenta campanie intitulată “Voucher Newsletter” este organizată de societatea comercială SC Art Klett SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare nr. RO 37479264, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/6124/02.05.2017, având sediul social în București Str. Grigore Alexandrescu nr.79, sector 1, reprezentată de Dan Iacob în calitate de administrator, denumită în cele ce urmează „Organizatorul”.
  2. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, online, pe site-ul www.art-educational.ro, pe toată durata valabilității voucherului.
  3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să iși producă efectele numai după ce aceste modificări au fost comunicate participanților. Modificările vor fi aduse la cunoștință participanților prin afișare pe site-ul www.art-educational.ro/blog/.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DATA DE ORGANIZARE A CAMPANIEI

1. Oricine se abonează pe pagina www.art-educational.ro, în perioada 01.09 – 30.09.2020, beneficiază de un voucher de 20 lei la următoarea comandă mai mare de 100 de lei plasată pe site.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1. Se consideră participanți la Campanie toate persoanele care se abonează la Newsletterul Art Klett, www.art-educational.ro – în perioada 01.09 – 30.09.2020.

3.2. Pentru a participa la Campanie, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele CONDIȚII:

  • să fie persoane fizice cu domiciliul sau reședința în România;
  • să se aboneze la Newsletterul Art Klett în perioada 01.09 – 30.09.2020;
  • să confirme adresa de e-mail folosită pentru abonare prin accesarea linkului Confirmă;
  • să introducă în câmpul Voucher din coșul de cumpărături codul de reducere primit pe adresa de e-mail cu care s-a făcut abonarea la newsletter. Voucherele sunt expediate la interval de o oră din momentul confirmării abonării.
  • să plaseze o comandă în luna octombrie pe site-ul www.art-educational.ro;
  • valoarea comenzii să fie mai mare de 100 de lei;
  • să respecte prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida/acorda reducerea prevăzută în voucherul promoțional unei persoane asupra căreia are suspiciuni de fraudă/înșelăciune.

3.4. Un participant poate folosi voucherul o singură dată/aplicabil pentru o singură comanda, în luna octombrie 2020, comandă plasată pe www.art-educational.ro.

SECȚIUNEA 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

4.1. Organizatorul va seta în site mecanismul de gratificare cu un voucher în valoare de 20 lei a oricărui client care s-a abonat la Newsletterul Art Klett în perioada 01.09 – 30.09.2020.

4.2. Fiecare participant va putea folosi voucherul de reducere o singură dată. Perioada de valabilitate a voucherului fiind de o lună din momentul abonării la Newsletter.

4.3. Voucherul valoric de 20 de lei este cumulabil cu alte reduceri oferite pe produs sau pe coșul de cumpărături valabile în site la momentul plasării comenzii, însă nu este cumulabil cu alte vouchere de reducere valorice sau procentuale, chiar dacă acestea se află în perioada de valabilitate;

4.4. Art Klett (Art Educational, Casa Limbilor Străine, Ola) www.art-educational.ro au coș comun, așadar comanda plasată poate conține produse din toate proiectele menționate;

4.5. Pentru a beneficia de voucherul de 20 de lei, un participant la campanie trebuie să plaseze pe site-ul www.art-educational.ro o comandă mai mare de 100 de lei, în perioada de valabilitate a voucherului (toată luna octombrie 2020);

4.6. Participarea la această Campanie implică acceptarea tuturor prevederilor prezentului Regulament de către participanți.

SECȚIUNEA 5. VOUCHERELE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI

5.1. În cadrul Campaniei, Organizatorul va oferi câte un voucher fiecărui nou abonat la Newsletterul Art Klett.

5.2. Voucherele oferite pot fi valorificate doar online timp de 12 luni din momentul abonării la Newsletter pe www.art-educational.ro

5.3. Un client poate folosi o singură dată voucherul promoţional în perioada de valabilitate a campaniei. Unicitatea clienţilor este dată de adresa de e-mail și numărul de telefon, completate în formularul de comandă.

5.4. Reducerea se acordă automat, pe baza abonării la Newsletter în perioada 01.09 – 30.09.2020.

5.5. În cazul în care participanții au sub 16 ani, voucherele vor fi înmânate însoțitorului (părinte, bunic etc.) care va fi cel care va folosi voucherele.

5.6. Folosirea voucherelor ca mijloc de plată impune declararea datelor personale ale utilizatorului. Datele personale ale utilizatorilor nu sunt folosite în scopuri comerciale, ci reprezintă un element de siguranță pentru evitarea fraudelor.

5.7. Voucherul valoric de 20 de lei este cumulabil cu alte reduceri oferite pe produs sau pe cosul de cumpărături valabile pe site-ul www.art-educational.ro la momentul plasării comenzii, însă nu este cumulabil cu alte vouchere de reducere valorice sau procentuale, chiar dacă acestea se află în perioada de valabilitate;

ATENȚIE!

Falsificarea voucherelor constituie fraudă.

Voucherele constituie echivalentul sumei înscrise pe fiecare voucher.

Voucherele nu pot fi preschimbate și nici răscumpărate.

Art. 6.  TAXE ŞI IMPOZITE

6.1. Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul căştigat este în sarcina exclusivă a câştigatorului, cu excepţia impozitului ce trebuie reţinut la sursă conform prevederilor legale în vigoare – Titlul IV din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare – în cazul în care acesta este datorat.

6.2. Prin simpla participare la Campanie, participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

6.2. Prin simpla participare la Campanie, participantii declară ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

Art. 7  INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM REGULAMENTULUI UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”GDPR”)

7.1. SC Art Klett SRL, în calitate de operator, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate la momentul folosirii voucherelor, în scopuri de evidență contabilă. Persoanele vizate sunt acele persoane care în cadrul Campaniei ce face obiectul prezentului Regulament, folosesc voucherele de reducere acordate de către Organizator.

7.2. Prin participarea la prezenta Campanie, persoanele vizate sunt de acord că datele lor de identitate să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite exclusiv pentru activitaţile de evidență contabilă a Organizatorului și cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului UE nr. 679/2016.

7.3. Baza legală a prelucrării datelor personale ale persoanelor vizate de către Societate este atingerea interesului legitim urmărit de societate, respectiv de a evidenția din punct de vedere contabil acordarea voucherelor în cadrul campaniei, respectându-se interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate.

7.4. Vor avea acces la datele dumneavoastră persoanele angajate de către Societate în departamentul de contabilitate și departamentul marketing. Datele pot fi comunicate autoritaţilor publice competențe, în condiţiile legii. Datele sunt stocate pe durata prevăzută de lege, iar la îndeplinirea termenului de stocare acestea sunt şterse.  Datele nu sunt transferate în străinătate.

7.5. Dumneavoastră în calitate de persoană vizată aveți dreptul de a exercita drepturile prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016 privind Protecția Generală a Datelor cu Caracter Personal, respectiv beneficiaţi de (i) dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatea de prelucrare a datelor personale, (îi) dreptul de acces la datele prelucrate, (iii) dreptul de rectificare a datelor prelucrate și de restricționare a prelucrării datelor în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, (iv) dreptul de portabilitate a datelor, precum și de (v) dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale automate, în condițiile și cu limitările prevăzute de lege.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. șau orice solicitări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Societate, ne puteți contacta în scris la adresa Splaiul Independenței, nr.315-317-319, sector 6, București sau la adresa de e-mail: protectiadatelor@editura-art.ro

De asemenea, aveţi dreptul de a vă adresa instanțelor competențe sau Autoritățîi Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul: www.dataprotection.ro).

Art.8.  ÎNCETAREA / SUSPENDAREA / MODIFICAREA CAMPANIEI

8.1. Organizatorul poate modifica oricând prezentul Regulament, inclusiv poate prelungi durata Campaniei, toate modificările producându-și efectele numai după ce au fost comunicate participanților, prin afișare  pe site-ul www.art-educational.ro/blog/.

8.2. Evenimentul poate înceta oricând, înainte de împlinirea perioadei precizate de prezentul Regulament, în baza deciziei Organizatorului, fără drept de compensare. Decizia de încetare a Campaniei va fi anunțată în prealabil pe site-ul www.art-educational.ro/blog/.

8.3. Evenimentul poate fi suspendat oricând, în baza deciziei Organizatorului, fără drept de compensare. Decizia de suspendare a Campaniei va fi anunțată în prealabil pe site-ul www.art-educational.ro/blog/.

8.4. Drepturile și obligațiile născute înainte de data deciziei de încetare / suspendare / modificare a Campaniei nu vor fi afectate de această decizie.

8.5. Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru luarea la cunoștință de către participanți a deciziei de încetare / suspendare / modificare a Campaniei, pe site-ul www.art-educational.ro/blog/.

8.6. Orice împrejurare independentă de Organizator, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după dată începerii prezentului Eveniment și care împiedică executarea acestuia este considerată forță majoră și exonerează de orice răspundere Organizatorul.

Art.9.  CONTESTAȚII

9.1. Cererea scrisă, expresă și motivată, a participanților la prezența Campanie, în vederea sesizării Organizatorului cu privire la orice nereguli constatate în desfășurarea Campaniei sau orice nerespectări ale Regulamentului, poate fi depusă online la adresa confidentialitate@art-educational.roînsă nu mai târziu de ora 12:00 a zilei de 30.10.2020, inclusiv. Orice sesizare depusă după trecerea termenului de mai sus nu va mai fi luată în considerare. În cuprinsul sesizării, participanții vor completa și datele de contact (i.e. adresa / email) unde răspunsul la sesizare trebuie expediat.

9.2. Soluționarea sesizărilor se va efectua în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la depunerea acestora. Răspunsul la sesizare va fi comunicat de către Organizator, participantului, prin poștă sau email, la adresa indicată în sesizarea depusă.

9.3. În cazul în care în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul işi rezervă dreptul de a retrage premiul acordat.

9.4. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a campaniei, precum și în caz de abuz din partea participanților.

Art.10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Participanţii la prezența campanie acceptă să se conformeze întocmai acestui Regulament. Validarea și acordarea premiilor se va face conform prezentului Regulament.

10.2. Odată cu înregistrarea la Campanie, participantul declară în mod liber, expres şi neechivoc că nu are niciun fel de pretenții prezente şi/sau viitoare, de nicio natură, faţă de Organizator.

10.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezența campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor nu va fi posibilă, acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe, în circumscripția cărora se află sediul Organizatorului.

Redactat într-un exemplar original, azi, 31.08.2020

Organizator SC Art Klett SRL

Dan Iacob

Administrator